پرداخت

پس از دریافت پیامک تایید از سوی کارشناس وارد صفحه کاربری خود شوید و اقدام به پرداخت صورتحساب نمایید .

فاکتور برای شما ایمیل خواهد شد .

در نهایت سفارش شما به آدرس ثبت شده با روش حمل و نقل درخواستی   ارسال خواهد شد .
برای مشاهده راهنمای کامل خرید وارد این صفحه شوید .